Oklahoma Monday Pick 3:    8-5-9
Texas Monday Pick 3 Day:    6-3-7    Sum It Up: 16
Texas Monday Pick 3 Night:    3-9-2    Sum It Up: 14
Texas Monday Pick 4 Day:    2-2-7-2    Sum It Up: 13
Texas Monday Pick 4 Night:    4-8-0-7    Sum It Up: 19
Texas Monday Cash 5:    10-12-27-30-31
Monday Texas Two Step:    14-18-19-35    BB: 26